Úvod   |   Kontakt    |   O firme
 
01.04.2037, 20:10
Pripravovaná dražba - 1- izbový byt.
Snina, okres Prešovský kraj
Dátum a čas dražby:
01.04.2037, 20:10

Dátumy obhliadok:
hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred dražbou.

Miesto dražby:
Priestory dražobnej spoločnosti, Aukčný Dom, s.r.o., Pribinová 84, 920 01 Hlohovec

Najnižšie podanie:2 100 000 €
Minimálne prihodenie:3000 €
Dražobná zábezpeka:49000 €
Popis
Predmetom dražby  
je nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.  
1020, vedený Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor, katastrálne územie Devínska Nová Ves, obec Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV  
a to:
-parcela registra „C“  
č. 1791/1 o výmere 975 m2 ,  
zastavané plochy a nádvoria,
-parcela registra „C“  
č. 1791/2 o výmere 195 m2, zastavané plochy a nádvoria ,
-parcela registra „C“  
č. 1794 o výmere 500 m2, záhrady, 
-parcela registra „C“  
č. 1797/1 o výmere 259 m2, zastavané plochy a nádvoria
-parcela registra „C“  
č. 1797/2 o výmere 265 m2,  
zastavané plochy a nádvoria,
-parcela registra „C“  
č. 1798/2 o výmere 15 m2,  
zastavané plochy a nádvoria, 
-stavba  
súpisné číslo 5267, na parcele registra „C“  
č. 1791/1, reštaurácia, fitnes ,
-stavba  
súpisné číslo 5267, na parcele registra „C“  
č. 1798/2,  
reštaurácia, fitnes. 
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby
Reštaurácia a fitnes ROLANDO, ul. Na Hriadkach 51, súpisné č. 5267, k. ú. Devínska Nová Ves, je samostatne stojaci,
murovaný, podpivničený objekt s piatimi nadzemnými podlažiami je súčasťou súvislej zástavby rodinnými domami v tejto časti
mestskej časti Devínska Nová Ves. Ohodnocovaná stavba je polyfunkčný objekt postavený ako reštaurácia a fitness, označená
súpisným č. 5267, postavená na pozemku, parcela č. 1791/1, 1798/2, k.ú. Devínska Nová Ves, obec BA – m.č. Devínska Nová
Ves, okres Bratislava IV.
Dispozičné riešenie
Ide o terasovite ustupujúci (v smere na západ) päťpodlažný polyfunkčný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Do 1. podzemného podlažia sa z exteriéru dá dostať rampou, ktorá vedie popri opornom múre umiestnenom južne od objektu. V juhovýchodnej časti sa nachádza jedno hlavné schodisko (vo veži), ktoré spája všetky podlažia ohodnocovaného objektu. V severnej časti sa nachádza ešte jedno schodisko (vedľajšie), ktoré spája len 1. podzemné a 1. nadzemné podlažie – obslužné schodisko reštaurácie (kuchyňa/zázemie). Hlavné schodisko disponuje jedným osobným a vedľajšie schodisko jedným nákladným (stolovým) výťahom. V 1. podzemnom podlaží sú priamo z rampy prístupné tri samostatné parkovacie kóje. Z rampy je prístupná vedľajším, prevádzkovým vstupom aj chodba, ktorá v osi sever/juh spája celé toto podlažie. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa, hlavný uzáver vody, sklady reštaurácie, vykladacia rampa a mraziaci box. 1. nadzemné podlažie je prístupné zo západnej strany objektu (hlavný vstup do reštaurácie) a tiež zo spomenutého hlavného schodiska. Reštaurácia so zázemím sa nachádza približne na celej západnej polovici tohto podlažia. Táto časť pozostáva z priestoru reštaurácie, salóniku, zastrešeného átria, baru, kuchyne s príslušnými skladovými kapacitami a priestormi hygieny pre zamestnancov (zázemie reštaurácie je v severnej časti podlažia). V južnej časti podlažia sa nachádzajú WC pre hostí a kancelárske priestory vedenia podniku. Chodba vedúca od hlavného vstupu ústi vo východnej časti do priestorov wellness. Wellness pozostáva z priestorov suchej  
a parnej sauny, bazénu s barom, spŕch, priestorov WC a šatní a miestnosti pre maséra. Priestory wellness tvoria približne východnú polovicu dispozície tohto podlažia. Hlavným schodiskom sa dá ďalej dostať do 2. nadzemného podlažia. Toto podlažie je tvorené priestormi fitness. Vo východnej časti tohto podlažia sa nachádza vstup do fitness, tri squashové kurty, posilňovňa a malý bar. V západnej časti sa nachádzajú priestory šatní a hygieny pre hostí (WC, sprchy), kancelárie, sklady a solárium. Hlavný schodiskom sa dá ďalej dostať do 3. nadzemného podlažia kde sa nachádza jedna aerobicová telocvičňa a priestory s bežiacimi pásmi a trenažérmi. V 4. nadzemnom podlaží sa dá spomenutým schodiskom dostať na terasu, z ktorej sú prístupné tri samostatné mezonetové apartmány pre hostí polyfunkčného objektu, využiteľné na prenájom tiež ako byty.

Opis stavu predmetu dražby
Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu s vodorovnou izoláciou pod murivom obvodového plášťa. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia a ostatných častí podlaží vklinených do svahu vo východnej časti objektu sú zhotovené z monolitického železobetónu. Ostatné obvodové a zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú tvorené ako murované z tehál v skladobnej hrúbke do 400 mm. Stropy v objekte sú tvorené ako monolitické, železobetónové. Schody v objekte sú zhotovené ako monolitické, železobetónové s povrchovou úpravou keramickou dlažbou (hlavné aj vedľajšie). Západná časť objektu (v úrovni nad 2. nadzemným podlažím) je zastrešená sedlovými strechami. Tiež apartmány a veža hlavného schodisko majú šikmé strechy (apartmány - sedlová, schodisko – stanová). Krov sedlovej strechy je vytvorený z drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným doskovým záklopom. Krytina strechy je zhotovená z dvojdrážkových keramických škridiel zn. Tondach. Zastrešenie na 3. nadzemným podlaží (východná časť objektu) je riešené ako jednoplášťová plochá strecha s vrstvou tepelnej izolácie. Povrch tejto plochej strechy je riešený z mrazuvzdornej keramickej dlažby. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety plastových okien sú riešené z hliníkového plechu. Úpravu vnútorných povrchov objektu tvoria omietky na báze MVC na cementové jadro, v priestoroch sanity, kuchyne a prevádzky sú steny obložené pôvodným keramickým obkladom. V reprezentatívnych priestoroch reštaurácie sú povrchy zhotovené zo sadrovej stierky. Úpravu vonkajších povrchov objektu tvorí povrch na báze akrylátovej omietkovej zmesi. Vstupné dvere objektu sú plastové, interiérové dvere sú z na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Povrchy podláh sú riešené ako z keramickej dlažby (priestory wellness, chodby, kuchyňa, reštaurácia, sociálne a hygienické priestory) a z kobercov (fittness) resp. plávajucich drevených podláh (aerobic) a špeciálnych náterových povrchov (squash). V tomto objekte sa nachádza svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody z plastového potrubia, plastový rozvod kanalizácie a plynovod. Vykurovanie je zabezpečené teplovodným kúrením s plechovými radiátormi Korad, teplo je získavané z plynového kotla umiestneného v kotolni v 1. podzemnom podlaží. TÚV je v objekte zabezpečená plynového ohrievača TÚV umiestneného v spomenutej kotolni.  
V kotolni je umiestnená tiež technológia čistenia bazéna a bazénovej chémie a jednotka vzduchotechniky.

Ide o pomerne nový, polyfunkčný objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, ide o objekt, ktorý je bežne udržiavaný a jeho vybavenosť je na úrovni bežného štandardu. Objekt je v súčasnosti využívaný na podnikanie – nachádzajú sa v ňom priestory reštaurácie, wellness, fitness a prechodného ubytovania.
Vydražiteľ znáša náklady na vypratanie domu v plnom rozsahu.

© 2010 DIVEL s.r.o.